Нээлттэй худалдан авах ажиллагаа

Нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлагдсаны дараа тухайн тендер шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргаж төлбөр төлсөн оролцогч бүрт Тендерийн баримт бичгийг илгээдэг.

Зөвлөх сонгон шалгаруулах санал ирүүлэх хүсэлт зарлагдсан үед сонирхсон байгууллагууд зөвхөн Азийн хөгжлийн банкны Зөвлөхийн удирдлагын системээр /CMS/ дамжуулан тухайн зөвлөх үйлчилгээтэй холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч сонирхлоо илэрхийлэх жишиг загварыг ашиглан материал илгээнэ.

Гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагааны нэр Төлөв Эхэлсэн огноо Дуусах огноо
SHTL-B Толгойт дэд төв дэх нийтийн ногоон байгууламж тохижилтын ажил (байршил 2) Идэвхтэй 2023-03-15 2023-04-17
TRDH11-A /re-bid/ Толгойт дэд төвийн авто зам, ариутгах татуургын шугамын ажил (үе шат 1) Идэвхтэй 2023-03-10 2023-04-10
TEC-C Толгойт дэд төвийн холбооны шугам сүлжээний ажил Идэвхтэй 2023-03-09 2023-04-11
TEC-A Толгойт дэд төвийн холбооны шугам сүлжээний ажил Идэвхтэй 2023-03-07 2023-04-10
TRDH11-C Толгойт дэд төвийн ус хангамжийн ажил Үнэлгээний шатанд 2023-01-31 2023-03-15
DAHP Дамбадаржаа дэд төвийн дулааны станц Үнэлгээний шатанд 2023-01-26 2023-03-27
TRDH11-B Толгойт дэд төвийн авто зам, ариутгах татуургын шугамын ажил (үе шат 2) Үнэлгээний шатанд 2023-01-17 2023-03-13
TFP-A Толгойт дэд төвийн баруун нарангийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажил Үнэлгээний шатанд 2023-01-16 2023-03-09
TRDH14-B Толгойт дэд төвийн авто зам, инженерийн шугам сүлжээний ажил (үе шат 2) Үнэлгээний шатанд 2023-01-09 2023-02-13
TRDH11-A Толгойт дэд төвийн авто зам, ариутгах татуургын шугамын ажил (үе шат 1) Цуцлагдсан 2023-01-09 2023-02-09
BKHS Баянхошуу дэд төвд баригдах ”Плаза”-н барилга угсралтын ажил Идэвхтэй 2022-12-30 2023-03-31
TEC-B Толгойт дэд төвд баригдах цахилгааны дэд станц (10Кв цахилгаан түгээх кабель шугам) Идэвхтэй 2022-12-30 2023-03-28
SHTL-D Дэд төвүүд дэх нийтийн зориулалттай ногоон байгууламж ба гадна талбайн тохижилтын ажлууд Үнэлгээний шатанд 2022-12-27 2023-02-27
SC-A Барилгын талбарын байгаль орчны ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, хог хаягдлыг цэвэрлэх, тээвэрлэх, нөхөн сэргээлт хийх (Үе шат 1) Хаагдсан 2022-11-14 2022-11-21
HSSC-A Сайжруулсан нүхэн жорлон суурилуулах, 2-р хэсгийн ажил Хаагдсан 2022-10-04 2022-10-10
SHTSC-B /re-bid/ Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо ГХДТ-2019-1 багцын орон сууцны “Оргил” төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Цуцлагдсан 2022-08-30 2022-09-30
SHTSC-A /re-bid/ Сонгинохайрхан дүүрэг 1, 2, 20-р хороо, Цэргийн хотхон орон сууцны хороолол орчмын Б хэсэгчилсэн талбай дахь гадна дулаан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Цуцлагдсан 2022-08-15 2022-09-19
DAEC /re-bid/ Дамбадаржаа дэд төв орчмын гадна цахилгаан болон мэдээлэл холбооны шугам сүлжээ, мэдээлэл холбооны нэгдсэн үйлчилгээний төвийн барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2022-07-07 2022-08-15
TBC /re-bid/ Толгойт дэд төвд баригдах сургалтын төвийн барилгын барилга угсралтын ажил /дахин зар/ Хаагдсан 2022-04-27 2022-05-30
SHTSC-B Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо ГХДТ-2019-1 багцын орон сууцны “Оргил” төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Цуцлагдсан 2022-04-15 2022-05-23
ASKG-DA (re-bid) Дамбадаржаа дэд төвд баригдах 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын барилга угсралтын ажил Цуцлагдсан 2022-04-11 2022-05-23
DAEC Дамбадаржаа дэд төв орчмын гадна цахилгаан болон мэдээлэл холбооны шугам сүлжээ, мэдээлэл холбооны нэгдсэн үйлчилгээний төвийн барилга угсралтын ажил Цуцлагдсан 2022-04-06 2022-05-20
T3-CS03 Байгаль орчны хяналтын зөвлөх үйлчилгээ /External environmental monitoring/ Хаагдсан 2022-03-23 2022-04-07
TBC Толгойт дэд төвд баригдах сургалтын төвийн барилгын барилга угсралтын ажил Цуцлагдсан 2022-03-17 2022-04-22
SHTSC-A Сонгинохайрхан дүүрэг 1, 2, 20-р хороо, Цэргийн хотхон орон сууцны хороолол орчмын Б хэсэгчилсэн талбай дахь гадна дулаан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Цуцлагдсан 2022-03-16 2022-04-20
SHTSC (re-bid) Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй сургууль цэцэрлэгүүдийн дэд бүтцийг бие даасан дэвшилтэт технологиор шийдвэрлэх ажил /дахин зар/ Хаагдсан 2022-03-09 2022-04-11
DARI-2 Дамбадаржаа дэд төв орчмын дэд бүтцийн барилга угсралтын ажил (үе шат 2) Хаагдсан 2022-03-07 2022-04-22
DARI-1 Дамбадаржаа дэд төв орчмын дэд бүтцийн барилга угсралтын ажил (үе шат 1) Хаагдсан 2022-03-07 2022-04-22
FSBKH (re-bid) Гал унтраах, аврах 29 дүгээр ангийн барилга угсралтын ажил /дахин зар/ Хаагдсан 2022-02-23 2022-03-29
ASKG-DA Дамбадаржаа дэд төвд баригдах 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын барилга угсралтын ажил Цуцлагдсан 2022-02-22 2022-03-28