Нээлттэй худалдан авах ажиллагаа

Нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлагдсаны дараа тухайн тендер шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргаж төлбөр төлсөн оролцогч бүрт Тендерийн баримт бичгийг илгээдэг.

Зөвлөх сонгон шалгаруулах санал ирүүлэх хүсэлт зарлагдсан үед сонирхсон байгууллагууд зөвхөн Азийн хөгжлийн банкны Зөвлөхийн удирдлагын системээр /CMS/ дамжуулан тухайн зөвлөх үйлчилгээтэй холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч сонирхлоо илэрхийлэх жишиг загварыг ашиглан материал илгээнэ.

Гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагааны нэр Төлөв Эхэлсэн огноо Дуусах огноо
WWOI Ус хангамжийн үйлчилгээг сайжруулах ажил Хаагдсан 2016-09-13 2016-10-13
NCB-BCM 2 Баянхошууны ариутгах татуургын 2-р хэсгийн өөрийн урсгалтай зөөлөн ширмэн (3ш) хоолой бүхий ариутгах татуургын шугамын барилгын ажил Хаагдсан 2016-06-30 2016-08-29
NCB-BCM 1 Баянхошуу дэд төвийн 4116м урттай DM450&500-ийн зөөлөн ширмэн (3ш) хоолойтой Баянхошууны 1-р хэсгийн өөрийн урсгалтай ариутгах татуургын шугамын барилгын ажил Хаагдсан 2016-04-15 2016-05-15
NCB-SCM Сэлбэ дэд төвийн 2183м урттай DN400-ийн зөөлөн ширмэн хоолойтой өөрийн урсгалтай ариутгах татуургын шугамын барилгын ажил Хаагдсан 2016-04-15 2016-05-15
CS3/CSCE Оршин суугчдын оролцоог хангах болон жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн хөгжлийг дэмжих Хаагдсан 2016-04-15 2016-06-25
CS2/CSPM Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжид гэрээний дагуу менежментийн дэмжлэг үзүүлэх Хаагдсан 2016-04-04 2016-06-05
CS4/CSSD Төслийн дэд төвүүдийн блок төлөвлөлт, бизнес хөгжлийн төвийн зохион байгуулалттай холбогдуулан стратеги,төлөвлөлт хийхэд менежментийн дэмжлэг үзүүлэх Хаагдсан 2015-08-28 2016-08-28
CS1/CSDD Инженерийн нарийвчилсан зураг, төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажлын хяналт хийх Хаагдсан 2015-04-29 2015-05-29
ICS1-3 Төслийн зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулах олон улсын хувь зөвлөхүүд Хаагдсан 2014-12-01 2015-01-01
ICS4-9 Төслийн зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулах дотоодын хувь зөвлөхүүд Хаагдсан 2014-12-01 2015-01-01