Нээлттэй худалдан авах ажиллагаа

Нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлагдсаны дараа тухайн тендер шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргаж төлбөр төлсөн оролцогч бүрт Тендерийн баримт бичгийг илгээдэг.

Зөвлөх сонгон шалгаруулах санал ирүүлэх хүсэлт зарлагдсан үед сонирхсон байгууллагууд зөвхөн Азийн хөгжлийн банкны Зөвлөхийн удирдлагын системээр /CMS/ дамжуулан тухайн зөвлөх үйлчилгээтэй холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч сонирхлоо илэрхийлэх жишиг загварыг ашиглан материал илгээнэ.

Гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагааны нэр Төлөв Эхэлсэн огноо Дуусах огноо
DS-WSNR17C Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-08-10 2018-09-10
SSF05 Lot 1 Сэлбэ дэд төвийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2018-07-02 2018-08-03
SSF05 Lot 2 Сэлбэ дэд төвийн бизнес инкубатор болон мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2018-07-02 2018-08-03
T2-CS01 Зураг төсөл зохиох, хяналтыг хэрэгжүүлэх /зохиогч-захиалагч хамаарна/ Хаагдсан 2018-05-21 2018-07-09
ES-WSNR17B Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-30 2018-05-31
ES-WSNR17C Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-30 2018-05-31
ES-BSWR10 Lot 2 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-30 2018-05-31
PP01-DD Орлогод нийцсэн орон сууцны загвар төслийн зураг боловсруулах хяналтыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ Хаагдсан 2018-04-26 2018-06-08
CSBHF06A Зураг төсөл зохиох, Зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-18 2018-05-18
DS-WSNR17A Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-09 2018-05-11
DS-WWTPR01 Барилгын зураг зохиогчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-02 2018-05-02
ES-WWTPR01 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-02 2018-05-01
ES-WSNR17A Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-02 2018-05-01
ES-BSDF07 Lot 1 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-02 2018-05-01
ES-BSDF07 Lot 2 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-02 2018-05-01
ES-BSWR10 Lot 1 Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх Хаагдсан 2018-04-02 2018-05-01
BHF06B Баянхошуу дэд төвийн дулааны шинэ шугамын зураг төсөл, ханган нийлүүлэх, суурилуулалтын ажил Хаагдсан 2018-03-23 2018-05-10
WSNR17B Улаанбаатар хотын Тасганы усан сангаас 3,4-р хорооллын усан сан, баруун дүүргийн насос станц хүртэлх 8070 метр урттай ф600мм-ийн цэвэр ус дамжуулах гол шугамын барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2018-03-10 2018-04-11
SEC13 Сэлбэ дэд төвийн цахилгаан болон холбооны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2018-02-26 2018-04-09
BSWR10 Lot 2 Сэлбэ дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус дамжуулах шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил Хаагдсан 2018-02-22 2018-03-23
BEC13 Баянхошуу дэд төвийн цахилгаан болон холбооны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2018-02-14 2018-03-28
SRDH11 Сэлбэ дэд төвд баригдах авто зам, дулааны болон дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил - Үе шат 1 Хаагдсан 2018-01-23 2018-02-23
BSLS09 Lot 1 Баянхошуу дэд төвийн тохижилтын ажил Хаагдсан 2017-12-22 2019-04-01
BSLS09 Lot 2 Сэлбэ дэд төвд үерийн далангийн дагуу хийгдэх гадна тохижилт, ногоон байгууламжийн ажил Хаагдсан 2017-12-22 2018-02-06
BRDH14 Баянхошуу дэд төвд баригдах авто зам, дулааны болон дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил - Үе шат 2 Хаагдсан 2017-12-15 2018-01-15
WSNR17A Улаанбаатар хотын зүүн хойд бүсийн усан сангаас Тасганы усан сан хүртэлх HDPE ф900мм-ийн 4010 метр цэвэр ус дамжуулах гол шугамын болон ф600мм-ийн 1684.23 метр урт “9б” бохир ус зайлуулах зөөлөн ширмэн яндан хоолой шугамын барилга угсралтын ажил Хаагдсан 2017-12-11 2018-01-23
BSPE Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвд ус хангамж, ариутгах татуургын яндан хоолой нийлүүлэх ажил Хаагдсан 2017-11-21 2017-12-11
BSWR10 Lot 1 Баянхошуу дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус хангамжийн шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил Хаагдсан 2017-11-09 2017-12-05
HХААГ-17/0206 Сэлбэ, Баянхошуу дэд төв төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчны хөндлөнгийн хяналт, үнэлгээ хийх Хаагдсан 2017-10-11 2017-11-30
BSDF07 Lot 1 Баянхошуу дэд төвд үерийн хамгаалалтын сувгийн барилга угсралт болон сувгийн хамгаалалтын хайсны угсралт суурилуулалтын барилга ажил Хаагдсан 2017-10-11 2017-11-21