SHFP /re-bid/ : Шархад дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажил