TRDH14-A : Толгойт дэд төвийн авто зам, инженерийн шугам сүлжээний ажил (үе шат 1)