TFP-A : Толгойт дэд төвийн баруун нарангийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажил