Гэрээ байгуулсан тухай мэдэгдэл

Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Гэрээлэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээний огноо
SRDH14 Сэлбэ дэд төвд авто зам, дулааны шугам сүлжээ болон дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил - Үе шат 2 "Набсан" ХХК, "Тэгш Плант" ХХК, "Тэргүүн Инвест" ХХК ₮5,870,970.29 2017-11-09
WSNR17C Орос 14-р сургууль орчмын барилга байгууламжийн бохирын татуургын гол цуглуулах шугамын барилга угсралтын ажил "Модерн Хас" ХХК, "Монгол Менежтмент Төв" ХХК ₮581,135,640.00 2017-10-11
BSF05 Lot 2 Баянхошуу дэд төвд баригдах бизнес инкубатор мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн барилга угсралтын ажил "Томо Бюлдинг" ХХК, "Би Эм Си Эм" ХХК ₮3,714,427,651.07 2017-09-22
BSF05 Lot 1 Баянхошуу дэд төвд баригдах 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил "Ус орчин" ХХК ₮2,707,078,628.77 2017-09-19
WWTPR01 Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн дугуй резервуарын барилга болон аэротанкийн бетон хийцийн шинэчлэлтийн ажил "Эс Энд Эй" ХХК, "Набсан" ХХК ₮7,456,541,155.80 2017-09-14
SHF06 Сэлбэ дэд төвд дулааны станцын барилгын ажил эхлүүлэх "Хүрд" ХХК, Шиншиан Гоншен Бойлер ХХК $6,710,530.55 2017-07-17
WWOI Ус хангамжийн үйлчилгээг сайжруулах ажил "Комфорт Импэкс" ХХК болон "Хунан Шиангнү Энвайронментал Протекшн Индустриал" ХХК $3,698,952.00 2016-10-13
NCB-BCM 2 Баянхошууны ариутгах татуургын 2-р хэсгийн өөрийн урсгалтай зөөлөн ширмэн (3ш) хоолой бүхий ариутгах татуургын шугамын барилгын ажил "Бумбод" ХХК болон "Ди Вай Кэй Би" ХХК $1,031,008.67 2016-08-29
NCB-BCM 1 Баянхошуу дэд төвийн 4116м урттай DM450&500-ийн зөөлөн ширмэн (3ш) хоолойтой Баянхошууны 1-р хэсгийн өөрийн урсгалтай ариутгах татуургын шугамын барилгын ажил "Бумбод" ХХК болон "Ди Вай Кэй Би" ХХК $1,440,576.99 2016-05-15
NCB-SCM Сэлбэ дэд төвийн 2183м урттай DN400-ийн зөөлөн ширмэн хоолойтой өөрийн урсгалтай ариутгах татуургын шугамын барилгын ажил "Хүрд" ХХК, "Зэст Хөлөг" ХХК $1,048,406.74 2016-05-15
CS4/CSSD Төслийн дэд төвүүдийн блок төлөвлөлт, бизнес хөгжлийн төвийн зохион байгуулалттай холбогдуулан стратеги,төлөвлөлт хийхэд менежментийн дэмжлэг үзүүлэх "Ай Пи И Глобал Прайвэт Лимитэд" (Энэтхэг), "Эм Эй Ди Инвестмент Солушинс" $799,990.00 2015-08-28
CS3/CSCE Оршин суугчдын оролцоог хангах болон жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн хөгжлийг дэмжих Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүн амын нутагшил суурьшлын хөтөлбөрийн Ази, Номхон далай бүсийн салбар $699,936.00 2015-06-25
CS2/CSPM Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжид гэрээний дагуу менежментийн дэмжлэг үзүүлэх "Эжис Интернэшнл", "Эжис О"  $1,237,728.00 2015-06-05
CS1/CSDD Инженерийн нарийвчилсан зураг, төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажлын хяналт хийх "Дова инженеринг" ХХК болон БНСУ-ын Солонгос дүүргийн Дулааны корпорацитай хамтарсан түншлэл ба туслан гүйцэтгэгч "Монконсалт" ХХК, "Ныюкон" ХХК $4,024,241.00 2015-05-29
ICS1-3 Төслийн зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулах олон улсын хувь зөвлөхүүд Бие даасан хувь зөвлөхүүд $154,860.00 2015-01-01
ICS4-9 Төслийн зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулах дотоодын хувь зөвлөхүүд Бие даасан хувь зөвлөхүүд $44,583.00 2015-01-01