Ур чадварын үнэлгээнд үнэ төлбөргүй хамрагдаж мэргэжлийн гэрчилгээтэй болох боломж