"Дэд төвийн хөгжилд иргэдийн оролцоо" уулзалт семинар зохион байгууллаа