Европын Хөрөнгө Оруулалтын банкны төлөөлөл төслийн 1-р үе шатны хүрээнд Сэлбэ дэд төвд гүйцэтгэж буй бүтээн байгуулалтын ажлуудад хяналт тавин ажиллаж байна