Бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд Улсын комисс ажиллаж барилгыг байнгын ашиглалтад орууллаа