АХБ-ны дэмжлэг бүхий төслүүдтэй холбоотой гомдол барагдуулах механизм болон асуудал шийдвэрлэх сургалт зохион байгууллаа