Төслийн III үе шатны ТЭЗҮ боловсруулах судалгааны ажлын хүрээнд зөвлөлдөх уулзалт семинар зохион байгууллаа