Азийн хөгжлийн банкны хяналтын багийнхан Төслийн III үе шатны хүрээнд талбайн судалгаанд тандалт хийж ажиллаа