Азийн хөгжлийн банкны хяналтын баг "Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр" төслийн ажлын явц, гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна