Төслийн III үе шат хэрэгжүүлэх талбайн судалгаа хийлээ