Баянхошуу дэд төвийн бүтээн байгуулалтуудын ажлуудын гүйцэтгэлийн явцад хяналт тавьж ажиллаа.