АХБ-ны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний баг ажиллаж эхлэв