Төслийн талаар иргэд тодорхой мэдээлэлтэй болж байна